SATIN ALINACAK MAL/HİZMET

Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı Hizmet Alımı

İHALE NO

201911-IK00044

TALEP EDEN BİRİM

İnsan Kaynakları Direktörlüğü

SATIN ALAN BİRİM

Satınalma Direktörlüğü

SATIN ALMA USULÜ

Açık İhale

SATIN ALMANIN YAPILACAĞI YER

Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Satınalma ve Procurement and Facilities Meeting Room

SATIN ALMANIN YAPILACAĞI TARİH/SAAT

2019-11-12 11:00:00

İLGİLİ SATINALMA SORUMLUSU

A. Hazal Yıldırım

İRTİBAT NUMARASI

0 549 827 11 64

NOTLAR

İhale, Koç ÜNİVERSİTESİ Rumeli Feneri Kampüsü Satınalma ve İşletme Direktörlüğü Toplantı Odasında 12.11.2019 Salı günü 11.00’da yapılacaktır. Satın Alma tarihinden en az bir gün önce A. Hazal YILDIRIM ile görüşülecektir. İrtibat için Telefon: 0 549 827 11 64

AÇIK İHALE USULÜYLE HİZMET ALIMI İLANI

Aşağıda belirtilen iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre açık ihale usulüyle ihale edilecektir.

 

 

1.         Üniversitenin;    
1.1.      İhaleye çıkan birimi : İnsan Kaynakları Direktörlüğü
1.2.      Telefon ve faks numarası : 212 338 0855 – 212 338 1865
1.3.      Adresi : Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Sarıyer 34450 İstanbul
1.4.      İlgili personelinin adı ve elektronik posta adresi  

:

 

A. Hazal Yıldırım – adyildirim@ku.edu.tr

2.         İhale konusu hizmetin;    
2.1.      Adı : Sağlıklı Beslenme Danışmanlığı Hizmet Alımı
2.2.      Niteliği, miktarı ve türü : Haftada 1 gün; 8 saat
2.3.      Yapılacağı yer : Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü
2.4.      Süresi : Haftada 1 gün; 8 saat -1 yıl
3.         İhalenin;    
3.1.      Numarası : 201911-IK00044
3.2.      Usulü : Açık ihale
3.3.      Yapılacağı yer : Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Procurement and Facilities Meeting Room
3.4.      Tarih ve saati (son teklif verme tarih ve saati)  

:

 

12.11.2019 Salı saat 11.00

3.5.      İhale dokümanının görülebileceği adres ve internet adresi  

:

 

Üniversitenin 1. maddede belirtilen adresi https://ogs.ku.edu.tr/tr/procurement/ihaleler

4.         İstenilen belgeler:  
4.1.         Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname.  
4.2.         Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi  
4.3.         Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)  
4.4.         İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.  
4.5.         Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler. (Gerekli açıklama İdari Şartnamededir.)  
4.6.         Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak durumda olunmadığına dair belgeler.  
4.7.          Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler: İsteklinin; (a) Cari oranının (Cari oran = Dönen varlıklar / Bir yıldan kısa vadeli borçlar) en az 0,75; (b) Öz kaynak oranının (Öz kaynak oranı = Öz kaynaklar / Toplam aktif) en az 0,15; (c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu gösteren bilançosu, bilanço yayınlama zorunluluğu olan istekliler için yayınlanması zorunlu bilanço, bilanço yoksa eşdeğer belgeler. Belgeler ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmalıdır.  
4.8.         Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.  
4.9.         İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.  
4.10.      İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen belgeler; (b) İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.  
5.         İhale dokümanı, md. 3.5’te belirtilen adreste ve internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın satın alınması zorunludur. Doküman posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz, bedeli ihale numarası belirtilerek aşağıda gösterilen banka hesabına yatırılıp dekontu Satınalma Direktörlüğüne ibraz edilerek satın alınabilir. Doküman bedeli 30 TRY’dir.  
6.         Teklifler ihale tarih ve saatine kadar bu ilanın 1. maddesinde belirtilen adrese veya ihale tarih ve saatinde ihale komisyonuna verilmelidir.  
7.         Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür, İdari Şartnamede belirtilen şekilde teminat mektubu olarak verilebilir veya aşağıda gösterilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek yatırılabilir, diğer hususlar İdari Şartnamede düzenlenmiştir.  
8.            İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN: TR580006701000000057498132